Julie Fowlis

Julie Fowlis – H g air a Bhonaid Mh ir

2:57

Julie Fowlis – ran nan Raiders

3:44

Julie Fowlis – Hug Air A Bhonald Mhoir (на шотландском)

2:57

Julie Fowlis – Into The Open Air INSTR

2:42

Alina Gingertail – Touch the sky (Julie Fowlis cover)

2:40

Julie Fowlis – Bodachan Cha Ph s Mi

1:21

Julie Fowlis – Lon-dubh (Blackbird)

2:39

Julie Fowlis – Aoidh, Na D an Cadal Idir

2:16

Julie Fowlis – touch the sky instrumental muzofon.com

2:30

Julie Fowlis – Cadal Ciarach

2:53

Julie Fowlis – Danns' a Luideagan Odhar

2:54

Julie Fowlis – H Gr dh, H Gr dh

2:33

Julie Fowlis – Puirt Siud Mar Chaidh an C l a Dholaidh / Nam Biodh Agam Gioball Bodaich / Gogha Bh' ann a Hogha Gearraidh

2:40

Julie Fowlis – ganaich ir a Rinn M' Fh gail

2:40

Julie Fowlis – Touch The Sky

2:25

Julie Fowlis – Tha Mo Ghaol Air ird a' Chuain

3:06

Julie Fowlis – Thig am B ta

2:34

Julie Fowlis – Reels John O' Groat's House / Traditional Irish Reel / The Ladies Pantalettes

2:53

Julie Fowlis – Bodaich Odhar Hoghaigearraidh

2:48

Julie Fowlis – Danns' a Luideagan Odhar (Dance Dun-Coloured Slattern)

2:54

Julie Fowlis – Rugadh Mi 'n Teis Meadhan na Mara

3:17

Julie Fowlis – Into the Open Air (Минус)

2:42

Julie Fowlis – Hyg Air a' Bhonaid Mh ir

3:38

Julie Fowlis – 'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu

3:40

Julie Fowlis – An Roghainn D in Do Eibhir XXII

3:42

Julie Fowlis – Ged A Sheol Mi Air M' Aineol

3:08

Julie Fowlis – Go Your Way (Cut From Solarstone Set)-enTc

3:43

Julie Fowlis – Mo Bhean Chomain

3:30

Julie Fowlis – Strathspey & Reels Seonaidh's Tune / Glenlyon / 'S daor an Tabac / Lumsden's Rant

3:37

Julie Fowlis – ran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha fo Mh ghean)

3:54

Julie Fowlis – Biodh an Deoch Seo 'n L imh Mo Ruin

3:46

Julie Fowlis – A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mh thair Mi

3:58

Julie Fowlis – An R n / Ann an Caolas Od Odrum

3:58

Julie Fowlis – Puirt- -beul Set 'S Toigh Leam Fh n Bunt ta 's m / Tha Fionnlagh ag Innearadh / H g Oiridh Hiridh Hairidh

3:38

Julie Fowlis – Biodh an Deoch Seo 'n L imh Mo R in

3:46

Julie Fowlis – Set of Jigs The Thatcher / Peter Byrne's / The Tripper's

3:41

Julie Fowlis – Wind and Rain

3:44

Julie Fowlis – Sme rach Chlann D mhnaill

4:11

Julie Fowlis – Puirt- -Beul Set Fodar dha na Gamhna Beaga / Chunna Mi san D n Thu / Bidh r na Cailliche Duibhe

4:15

Julie Fowlis – Smeorath Chlann

4:05

Julie Fowlis – Mo Dh mhnallan Fh in

3:56

Julie Fowlis – A Mhaighdeannan 's a Mhnathan g

4:02

Julie Fowlis – Co Ni Mire Rium

4:07

Julie Fowlis – Turas san Lochmor

4:04

Julie Fowlis – An t-Aparan Goirid 's an t-Aparan r ran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill

4:05

Julie Fowlis – A Chatrion' g

4:21

Julie Fowlis – Mo Bheannachd dhan Bh illidh r

4:12

Julie Fowlis – Dh irich Mi Moch Madainn Che thar

4:47

Julie Fowlis – Tha Caolas Eadar Mi 's Iain

4:48

Julie Fowlis – Puirt- -Beul Set Ribinnean R omhach / Gheibh Sinn Ribinnean M ra M ra / Cailleach a' Ghobhainn

5:11

Julie Fowlis – Bothan irigh am Br igh Raithneach

4:59
Показать ещё